Zmiana języka

pl pl  en  de  fr  ru

Na skróty

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
62-700 Turek ul.Kościuszki 4
tel. 63-278-46-95
e-mail: loturek@wp.pl

Top Panel

Rekrutacja 2018/2019

 

 

Proponowane profile klas pierwszych w roku szkolnym 2018 / 2019
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Turku

Symbol

Profil

Przedmioty nauczane
w zakresie rozszerzonym*

Przedmioty punktowane dodatkowo przy rekrutacji

Przedmioty uzupełniające

A

Humanistyczny

Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Historia, wiedza o społeczeństwie

Przyroda, 
język łaciński,

B

Humanistyczny

Język polski,  język angielski, wiedza o społeczeństwie 

Wiedza o społeczeństwie, historia

Historia i społeczeństwo, przyroda, seminarium dziennikarskie

C

Biologiczno - chemiczny

Biologia, chemia

Biologia, chemia

Historia i społeczeństwo, język łaciński,

fizyka medyczna

D

Biologiczno - chemiczny

Biologia, chemia, matematyka

Biologia, chemia

Historia i społeczeństwo, język łaciński, biotechnologia

E

Matematyczno - ekonomiczny

Matematyka, język angielski, język niemiecki 

Język angielski

Język niemiecki

Historia i społeczeństwo,

Ekonomia

F

Matematyczno - geograficzny

Matematyka, język angielski, geografia

Język angielski

geografia

Historia i społeczeństwo

G

Matematyczno - fizyczny

Matematyka, fizyka, język angielski, informatyka

Fizyka, język angielski

Historia i społeczeństwo,

Rysunek techniczny

H

Biologiczno - chemiczny

Biologia, chemia, matematyka

Biologia, chemia

Historia i społeczeństwo,

biotechnologia, język łaciński

I

Lingwistyczno - biznesowy

Język angielski, język niemiecki, geografia

Jęz. angielski, geografia

Historia i społeczeństwo, geografia regionalna

K

Ogólny

Język polski, język angielski,  geografia,

Język angielski, geografia

Historia i społeczeństwo, geografia regionalna

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNIKÓW

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 maja 2018 r.

do 30 maja 2018 r.

do godz. 15.00

2.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół

od 15 czerwca 2018 r. 

do 19 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

5.

Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca 2018 r. 

do 25 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

6.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

[1]

do 26 czerwca 2018 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 lipca 2018 r.

godz. 10.00

9.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

do 19 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 lipca 2018 r.

godz. 13.00

11.

Poinformowanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora o liczbie wolnych miejsc w szkole

20 lipca 2018 r.

godz. 15.00

 

[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169).

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.TADEUSZA KOSCIUSZKI W TURKU

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do różnych szkół Ofertę szkół na rok szkolny 2018/2019 zawiera informator opublikowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej www.ko.poznan.pl.

Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Turku, wskazuje we wniosku (wzór zostanie podany na stronie internetowej liceum liceum.turek.pl ) kolejny interesujący go oddział.

W procedurze rekrutacyjnej bierze się pod uwagę sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjęty na terenie województwa wielkopolskiego. Wielkopolski Kurator Oświaty ustala sposób przeliczania wyników egzaminu gimnazjalnego, podanego w %, na punkty według następującej zasady:

1% = 0,2 punktu.

Lp.

 Oceny z przedmiotów oraz osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

1)

Przedmioty wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019:

·      język polski, matematyka oraz przedmioty punktowane wg tabeli planowanych klas pierwszych

2)

oceny z powyższych przedmiotów przeliczane na punkty:

1. celujący

2. bardzo dobry

3. dobry

4. dostateczny

5. dopuszczający

 

18 punktów

17 punktów

14 punktów

8 punktów

2 punkty

3)

świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

4)

konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

- laureat konkursu przedmiotowego

- finalista konkursu przedmiotowego

                - laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

                - finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 

10 punktów

10 punktów

7 punktów

5 punktów

5)

sposób punktowania innych osiągnięć kandydata:

4 pkt.

3 pkt.

2 pkt.

1 pkt.

 

7 pkt.

 

3 pkt.

 

2 pkt.

 

 

 

10 pkt.

7 pkt.

5 pkt.

3 pkt.

 

18 pkt

a)     sportowe:

- na szczeblu  międzynarodowym 

-  na szczeblu krajowym 

- na szczeblu wojewódzkim

- na szczeblu powiatowym

b)     artystyczne:

- finalista konkursu z przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

- laureat konkursu z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

- finalista z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej

c)     konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu przedmiotowego

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągniecie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

8)

d)    aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu

3 punkty

MAX

100 punktów

9)

egzamin gimnazjalny:

a) „część humanistyczna”

- język polski (max 100%=20 pkt)

- historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt)

b) „część matematyczno-przyrodnicza”

- matematyka (max 100%=20 pkt)

- przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt)

c) „część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy” (max 100%=20 pkt)

                                                         

max 40 punktów

max 40 punktów

max 20 punktów

                                                                                                                             MAX

100 punktów

RAZEM

200 punktów

Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku przyjmowani są: laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów przedmiotowych

PLIKI  DO  POBRAIA:

Podanie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku:

DOC      PDF

 

8 marca dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie I Liceum uczestniczyli w spotkaniu z uczniami  w Zespole Szkół w Tuliszkowie.

I Liceum w Zespole Szkół w Przykonie

 I Liceum w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Słodkowie

 I Liceum w Szkole Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie

brudzew

 I Liceum w Szkole Podstawowej we Władysławowie

Liceum w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika 26 marca 2018 r.

 

Filmy promocyjne I LO w Turku:

Joomla Plugins

flaga2

NASZE LICEUM

TV SALA 100

Do matury zostało: 173 dni

powiat innowacji

men

KOwP

cke

oke1

stowarzyszenie

vulcan

poczta

bip

ling logo 400