Zmiana języka

pl pl  en  de  fr  ru

Na skróty

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
62-700 Turek ul.Kościuszki 4
tel. 63-278-46-95
e-mail: loturek@wp.pl

Top Panel

Rekrutacja 2019/2020

 

Proponowane profile klas pierwszych w roku szkolnym 2019 / 2020 
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Turku

Strona w przygotowaniu.


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNIKÓW

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Strona w przygotowaniu

  

 

Strona w przygotowaniu

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.TADEUSZA KOSCIUSZKI W TURKU

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do różnych szkół Ofertę szkół na rok szkolny 2018/2019 zawiera informator opublikowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na stronie internetowej www.ko.poznan.pl.

Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Turku, wskazuje we wniosku (wzór zostanie podany na stronie internetowej liceum liceum.turek.pl ) kolejny interesujący go oddział.

W procedurze rekrutacyjnej bierze się pod uwagę sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjęty na terenie województwa wielkopolskiego. Wielkopolski Kurator Oświaty ustala sposób przeliczania wyników egzaminu gimnazjalnego, podanego w %, na punkty według następującej zasady:

1% = 0,2 punktu.

Lp.

 Oceny z przedmiotów oraz osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

1)

Przedmioty wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019:

·      język polski, matematyka oraz przedmioty punktowane wg tabeli planowanych klas pierwszych

2)

oceny z powyższych przedmiotów przeliczane na punkty:

1. celujący

2. bardzo dobry

3. dobry

4. dostateczny

5. dopuszczający

 

18 punktów

17 punktów

14 punktów

8 punktów

2 punkty

3)

świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

4)

konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

- laureat konkursu przedmiotowego

- finalista konkursu przedmiotowego

                - laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

                - finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 

10 punktów

10 punktów

7 punktów

5 punktów

5)

sposób punktowania innych osiągnięć kandydata:

4 pkt.

3 pkt.

2 pkt.

1 pkt.

 

7 pkt.

 

3 pkt.

 

2 pkt.

 

 

 

10 pkt.

7 pkt.

5 pkt.

3 pkt.

 

18 pkt

a)     sportowe:

- na szczeblu  międzynarodowym 

-  na szczeblu krajowym 

- na szczeblu wojewódzkim

- na szczeblu powiatowym

b)     artystyczne:

- finalista konkursu z przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

- laureat konkursu z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

- finalista z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej

c)     konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu przedmiotowego

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągniecie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

8)

d)    aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu

3 punkty

MAX

100 punktów

9)

egzamin gimnazjalny:

a) „część humanistyczna”

- język polski (max 100%=20 pkt)

- historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt)

b) „część matematyczno-przyrodnicza”

- matematyka (max 100%=20 pkt)

- przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt)

c) „część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy” (max 100%=20 pkt)

                                                         

max 40 punktów

max 40 punktów

max 20 punktów

                                                                                                                             MAX

100 punktów

RAZEM

200 punktów

Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku przyjmowani są: laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów przedmiotowych

 

Strona w przygotowaniu

PLIKI  DO  POBRAIA:

Podanie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku:

DOC      PDF

 

Strona w przygotowaniu

 

Filmy promocyjne I LO w Turku:

flaga2

2019 srebrne liceum perspektywy

NASZE LICEUM

TV SALA 100

Do matury zostało: 110 dni

 

powiat innowacji

men

KOwP

cke

oke1

stowarzyszenie

vulcan

poczta

bip

NASK IT SZKOLA

ling logo 400