Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku powstało 23 lutego 2017.

 

     W duchu wieloletniej tradycji inicjatyw edukacyjnych i społecznych, pielęgnowanych przez Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego, w marcu 2017 roku wśród grupy entuzjastów zrodziła się idea powołania Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Turku. Głównym założeniem stowarzyszenia jest promocja szkoły i wspieranie inicjatyw służących jej rozwojowi, umacnianie wzajemnych kontaktów pomiędzy szkołą a jej absolwentami. Ponadto wśród celów realizowanych w trakcie projektów czy imprez szczególny nacisk kładzie się na wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów szkoły, propagowanie i wspieranie nauki języków obcych. Stowarzyszenie inicjuje,  organizuje  i  wspiera  przedsięwzięcia  służące  rozwojowi  szkoły, ochrony jej  dziedzictwa poprzez popularyzację tradycji i osiągnięć placówki, a jednocześnie  wspiera działania na rzecz środowiska lokalnego. Realizując swoje cele i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów oraz lokalnej społeczności prowadzi kursy edukacyjne, szkolenia, konferencje naukowe, prelekcje, imprezy, pikniki, różnorodne działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury. W tym celu podejmowana jest współpraca z organami państwa i samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, instytucjami kulturalnymi oraz ośrodkami akademickimi.

Jedną z pierwszych inicjatyw, której patronuje Stowarzyszenie jest  projekt „Życiorysy lokalne. Piszemy biografie mieszkańców wielkopolskich miast i miasteczek”,  obejmujący  organizację serii akcji  edukacyjnych  i  kulturalnych  dla  młodzieży  I  Liceum Ogólnokształcącego w Turku . Tematem działań są biografie postaci ważnych dla lokalnego życia kulturalnego. Istotnym elementem projektu jest także wymiana doświadczeń z młodzieżą z innych ośrodków Wielkopolski, która pod kierunkiem nauczycieli akademickich UAM w Poznaniu, realizuje równolegle podobne projekty regionalistyczne

 Z kolei dzięki współpracy z  Miejską Biblioteką Publiczną  im. W. Pietrzaka w kwietniu 2017r., grupa uczniów  Liceum wzięła udział w warsztatach komiksowych, prowadzonych przez Szymona Teluka- malarza, rysownika, ilustratora oraz autora komiksów. Efektem warsztatów było stworzenie plansz do komiksu, opowiadającego historię życia Tadeusza Kościuszki w związku z obchodami roku 2017 -  roku uznanego przez parlament RP rokiem Tadeusza Kościuszki.

Ponadto Stowarzyszenie włączyło się w organizację Dni Języków Obcych w Powiecie Tureckim, które odbędą się w dniach 15-16 września 2017r.

Wszystkich entuzjastów i przyjaciół turkowskiej Alma Mater zachęcamy serdecznie do przyłączenia się do nas i wspierania akcji oraz inicjatyw Stowarzyszenia. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.liceum.turek.pl w zakładce Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO w Turku. Czekamy na Was!

Członkowie

Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków

 I Liceum Ogólnokształcącego w Turku

 

zalozyciele foto1

 

 

Cele i środki działania

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Promocja I Liceum Ogólnokształcącego w Turku (zwanego dalej Szkołą) i wspieranie inicjatyw służących rozwojowi Szkoły.

 2. Umacnianie wzajemnych kontaktów pomiędzy Szkołą a jej absolwentami,

 3. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

 4. Wspieranie rozwoju gospodarczego środowiska lokalnego, tworzenia nowych miejsc pracy dla absolwentów szkoły.

 5. Wspieranie zdrowia, rekreacji i kondycji intelektualnej członków Stowarzyszenia, nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego, emerytów i rencistów.

 6. Wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów Szkoły.

 7. Propagowanie i wspieranie nauki języków obcych.

 8. Zapobieganie patologiom młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym.

 9. Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności Stowarzyszenia.

 10. Ochrona dziedzictwa Szkoły i jej rozwój.

 11. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 12. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

 13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 14. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

 15. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

 16. Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

 17. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 18. Promocja i organizacja wolontariatu.

 19. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Inicjowanie, organizacja, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi Szkoły,

 2. Popularyzację tradycji i osiągnięć Szkoły,

 3. Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, konferencji naukowych, prelekcji, imprez, pikników, klas patronackich, konkursów przedmiotowych, wystaw, warsztatów, działań proekologicznych związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

 4. Organizowanie wyjazdów zagranicznych, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

 5. Rozwój bazy szkolnej i kooperację z podmiotami gospodarczymi,

 6. Działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,

 7. Organizowanie pomocy i opieki dla osób niepełnosprawnych,

 8. Organizowanie wsparcia dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji,

 9. Tworzenie lokalnych systemów stypendialnych,

 10. Wspieranie aktywnego uczestnictwa w działaniach społecznych związanych z realizacją celów Stowarzyszenia

 11. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia,

 12. Działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,

 13. Prowadzenie aktywności wydawniczej, edukacyjnej, badawczej i informacyjnej,

 14. Utworzenie ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia,

 15. Współdziałanie z organami państwa i samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, politycznymi i zawodowymi, związkami pracodawców i zakładami pracy.

 16. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów prawa wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem środowiska lokalnego,

 17. Integrację społeczności szkolnej, w tym pielęgnowanie kontaktów z absolwentami,

 18. Świadczenie rożnych forma wsparcia dla absolwentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,

 19. Inne działania realizujące cele statutowe.

Lista członków Stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia - do pobrania 

Formularz zgłoszeniowy - do pobrania

flaga2

2019 srebrne liceum perspektywy

moodle lo

zostanwdomu

pedagog pedagog

biblioteka

swietlica

NASZE LICEUM

 

TV SALA 100

 

powiat innowacji

men

KOwP

cke

oke1

stowarzyszenie

vulcan

poczta

bip

NASK IT SZKOLA

mLegitymacja

mLegitymacja

lektury gov pl

szkola mistrzow programowania

ling logo 400