Zmiana języka

pl pl  en  de  fr  ru

Na skróty

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
62-700 Turek ul.Kościuszki 4
tel. 63-278-46-95
e-mail: loturek@wp.pl

Top Panel

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku powstało 23 lutego 2017.

 

     W duchu wieloletniej tradycji inicjatyw edukacyjnych i społecznych, pielęgnowanych przez Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego, w marcu 2017 roku wśród grupy entuzjastów zrodziła się idea powołania Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Turku. Głównym założeniem stowarzyszenia jest promocja szkoły i wspieranie inicjatyw służących jej rozwojowi, umacnianie wzajemnych kontaktów pomiędzy szkołą a jej absolwentami. Ponadto wśród celów realizowanych w trakcie projektów czy imprez szczególny nacisk kładzie się na wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów szkoły, propagowanie i wspieranie nauki języków obcych. Stowarzyszenie inicjuje,  organizuje  i  wspiera  przedsięwzięcia  służące  rozwojowi  szkoły, ochrony jej  dziedzictwa poprzez popularyzację tradycji i osiągnięć placówki, a jednocześnie  wspiera działania na rzecz środowiska lokalnego. Realizując swoje cele i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów oraz lokalnej społeczności prowadzi kursy edukacyjne, szkolenia, konferencje naukowe, prelekcje, imprezy, pikniki, różnorodne działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury. W tym celu podejmowana jest współpraca z organami państwa i samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, instytucjami kulturalnymi oraz ośrodkami akademickimi.

Jedną z pierwszych inicjatyw, której patronuje Stowarzyszenie jest  projekt „Życiorysy lokalne. Piszemy biografie mieszkańców wielkopolskich miast i miasteczek”,  obejmujący  organizację serii akcji  edukacyjnych  i  kulturalnych  dla  młodzieży  I  Liceum Ogólnokształcącego w Turku . Tematem działań są biografie postaci ważnych dla lokalnego życia kulturalnego. Istotnym elementem projektu jest także wymiana doświadczeń z młodzieżą z innych ośrodków Wielkopolski, która pod kierunkiem nauczycieli akademickich UAM w Poznaniu, realizuje równolegle podobne projekty regionalistyczne

 Z kolei dzięki współpracy z  Miejską Biblioteką Publiczną  im. W. Pietrzaka w kwietniu 2017r., grupa uczniów  Liceum wzięła udział w warsztatach komiksowych, prowadzonych przez Szymona Teluka- malarza, rysownika, ilustratora oraz autora komiksów. Efektem warsztatów było stworzenie plansz do komiksu, opowiadającego historię życia Tadeusza Kościuszki w związku z obchodami roku 2017 -  roku uznanego przez parlament RP rokiem Tadeusza Kościuszki.

Ponadto Stowarzyszenie włączyło się w organizację Dni Języków Obcych w Powiecie Tureckim, które odbędą się w dniach 15-16 września 2017r.

Wszystkich entuzjastów i przyjaciół turkowskiej Alma Mater zachęcamy serdecznie do przyłączenia się do nas i wspierania akcji oraz inicjatyw Stowarzyszenia. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.liceum.turek.pl w zakładce Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO w Turku. Czekamy na Was!

Członkowie

Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków

 I Liceum Ogólnokształcącego w Turku

 

zalozyciele foto1

 

 

Cele i środki działania

Celami Stowarzyszenia są:

  1. Promocja I Liceum Ogólnokształcącego w Turku (zwanego dalej Szkołą) i wspieranie inicjatyw służących rozwojowi Szkoły.

  2. Umacnianie wzajemnych kontaktów pomiędzy Szkołą a jej absolwentami,

  3. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

  4. Wspieranie rozwoju gospodarczego środowiska lokalnego, tworzenia nowych miejsc pracy dla absolwentów szkoły.

  5. Wspieranie zdrowia, rekreacji i kondycji intelektualnej członków Stowarzyszenia, nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego, emerytów i rencistów.

  6. Wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów Szkoły.

  7. Propagowanie i wspieranie nauki języków obcych.

  8. Zapobieganie patologiom młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym.

  9. Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności Stowarzyszenia.

  10. Ochrona dziedzictwa Szkoły i jej rozwój.

  11. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

  12. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

  13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

  14. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

  15. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

  16. Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

  17. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

  18. Promocja i organizacja wolontariatu.

  19. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  1. Inicjowanie, organizacja, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi Szkoły,

  2. Popularyzację tradycji i osiągnięć Szkoły,

  3. Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, konferencji naukowych, prelekcji, imprez, pikników, klas patronackich, konkursów przedmiotowych, wystaw, warsztatów, działań proekologicznych związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

  4. Organizowanie wyjazdów zagranicznych, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

  5. Rozwój bazy szkolnej i kooperację z podmiotami gospodarczymi,

  6. Działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,

  7. Organizowanie pomocy i opieki dla osób niepełnosprawnych,

  8. Organizowanie wsparcia dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji,

  9. Tworzenie lokalnych systemów stypendialnych,

  10. Wspieranie aktywnego uczestnictwa w działaniach społecznych związanych z realizacją celów Stowarzyszenia

  11. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia,

  12. Działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,

  13. Prowadzenie aktywności wydawniczej, edukacyjnej, badawczej i informacyjnej,

  14. Utworzenie ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia,

  15. Współdziałanie z organami państwa i samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, politycznymi i zawodowymi, związkami pracodawców i zakładami pracy.

  16. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów prawa wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem środowiska lokalnego,

  17. Integrację społeczności szkolnej, w tym pielęgnowanie kontaktów z absolwentami,

  18. Świadczenie rożnych forma wsparcia dla absolwentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,

  19. Inne działania realizujące cele statutowe.

Lista członków Stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia - do pobrania 

Formularz zgłoszeniowy - do pobrania

flaga2

NASZE LICEUM

TV SALA 100

Do matury zostało: 173 dni

powiat innowacji

men

KOwP

cke

oke1

stowarzyszenie

vulcan

poczta

bip

ling logo 400