2 II iProgram realizowany przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii ze środków budżetu Powiatu Tureckiego w ramach zadania publicznego: „Ochrona i promocja zdrowia. Organizacja i prowadzenie na terenie Powiatu Tureckiego działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
od narkotyków”. – „Bliżej siebie”.

Liderzy Zdrowia z klasy 2 I wraz z wychowawczynią Panią Renatą Spławską, psychologiem i pedagogiem szkolnym nawiązali współpracę z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii z oddziałem terenowym w Turku w celu zorganizowania w szkole zajęć warsztatowych dla wybranych klas z profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, głównie narkotyków. Realizatorem zajęć z ramienia PTZN była Pani Eliza Moszczyńska, pedagog, która wraz z Liderami Zdrowia przeprowadziła zajęcia warsztatowe w dniu 13 października 2022r. 

PIERWSZA GODZINA – Temat: „Integracja zespołu klasowego”

  1. Cele
  2. Poznanie własnej indywidualności.
  3. Poznanie swojego miejsca w grupie.
  4. Budowanie współpracy.
  5. Trening umiejętności społecznych.

DRUGA GODZINA – Temat: „ Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków”

  1. Cele
  2. Poznanie przyczyn sięgania przez młodzież po substancje psychoaktywne głównie alkohol i narkotyki.
  3. Poznanie konsekwencji sięgania przez młodzież po substancje psychoaktywne.
  4. Wzmacnianie mocnych stron i zasobów młodzieży.
  5. Uzyskanie informacji na temat poradnictwa lokalnego, ogólnopolskiego lub innych form pomocy.